HVAD SKAL DU HUSKE I ANSÆTTELSESKONTRAKTEN?

Langt de fleste virksomheder husker at få udarbejdet en ansættelseskontrakt, når der ansættes en ny medarbejder. Ansættelseskontrakten skal afspejle den aftale, der indgås mellem virksomheden og medarbejderen. Ansættelseskontrakten fungerer også som dokumentation, hvis der opstår uenigheder om, hvad der er aftalt.

Kontakt advokat Henning Nygaard på tlf.nr. +45 4245 2800 for at høre mere.

Der gælder en række minimumskrav til en ansættelseskontrakt:

  • Virksomhedens og medarbejderens navn og adresse.
  • Oplysning om arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at medarbejderen er beskæftiget på forskellige steder, samt om hovedsæde eller virksomhedens adresse.
  • En beskrivelse af arbejdet eller angivelse af medarbejderens titel, rang, stilling eller jobkategori.
  • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
  • Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
  • Medarbejderens rettigheder til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
  • Medarbejderens og virksomhedens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
  • Den aftalte løn, som medarbejderen har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, samt tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.
  • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
  • Angivelse af eventuelle kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

 

Som nævnt er der tale om minimumskrav, og der kan sagtens være andre forhold der skal med i en ansættelseskontrakt, f.eks. 120-dages reglen. Det er derfor en god idé at søge bistand, når der skal udarbejdes ansættelseskontrakter. I værste tilfælde kan virksomheden blive pålagt at betale en godtgørelse til medarbejderen, hvis ansættelseskontrakten er mangelfuld.

Kontakt advokat Henning Nygaard på tlf.nr. +45 4245 2800 for at høre mere.