Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Hos Advokatfirmaet Nygaard er fortrolighed og datasikkerhed en høj prioritering. I forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 er der kommet øget fokus på reglerne omkring opbevaring og behandling af persondata. Følgende skal orientere de registrerede om vores behandling af personoplysninger, hvilke rettigheder der tilstår dem og oplyse om, hvilken cookiepolitik vi som virksomhed fører.

 

 1. Ejeroplysninger

Advokatfirmaet Nygaard advokatanpartsselskab

CVR-nr.: 36 73 09 27

Christian X’s Allé 891

2800 Kgs. Lyngby

M: +45 42 45 28 00

 

E-mail: hn@adv-nygaard.dk

Web: www.adv-nygaard.dk

Web: www.nygaard-ejendomshandel.dk

 

 1. PERSONOPLYSNINGER
  • generelt

Vores virkeområde omfatter juridisk rådgivning til erhvervslivet i enhver henseende, og herudover juridisk rådgivning til forbrugere i et begrænset omfang. For at kunne udføre vores assistance indhenter og behandler vi oplysninger om dig for at kunne yde vores rådgivning. Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke omfattet af databeskyttelsesforordningen, men vi kan dog efter omstændigheder behandle identitets- og kontaktoplysninger. Vi indhenter udelukkende de oplysninger der er nødvendige af hensyn til opfyldelse af den givne aftale, varetagelsen af kundernes legitime interesser og for at yde den juridiske rådgivning.

herunder indhentelsen af CPR-numre og anden legitimation.

Vi er som advokatvirksomhed underlagt en række pligter efter hvidvaskningsloven, blandt andet er vi pålagt at skulle indhente identitetsoplysninger om vores kunder. Formålet med indhentelse af identitetsoplysninger i den anledning er at iagttage hvidvaskningslovens bestemmelser. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til andre formål.

 • Vores hjemmeside

For konstant at kunne optimere vores hjemmesider, er det nødvendigt, at du som bruger af hjemmesiderne, skal afgive visse personoplysninger. En manglende afgivelse af dine personoplysninger i en obligatorisk rubrik kan føre til, at hjemmesidens funktion ikke kan anvendes. Hvis du vil rette henvendelse til os via vores kontaktskema, er det af afgørende betydning for at kunne besvare din henvendelse, at vi modtager dine kontaktoplysninger.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmesider indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved almindelig tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail og adresse.

Advokatfirmaet Nygaard er dataansvarlig for behandlingen af de til virksomheden indkomne personoplysninger.

 

 1. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Data om din brug af vores hjemmesider, hvilke annoncer, du modtager og eventuelt klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies”. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering og statistikformål.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og efter vores instrukser, og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Af forskellige årsager kan det ske, at vi skal overdrage dine personoplysninger til samarbejdspartner eller andre. Uanset baggrunden herfor, vil vi, Advokatfirmaet Nygaard, dog være den dataansvarlige, hvilket betyder, at den vi overdrager din personoplysninger til, skal behandle dem i overensstemmelse med vores instrukser. Der vil til enhver tid kun blive overdraget personoplysninger i det omfang, at vi, som dataansvarlig, fortsat bevarer den fulde kontrol over oplysningerne.

Under særlige omstændigheder kan vi, i henhold til lovgivningen, være forpligtet til at videregive personoplysninger. Vi kan således blive pålagt at videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, det kan f.eks. være politiet, SKAT eller andre offentlige myndigheder.

Af hensyn til hvidvaskningsloven påhviler det os, i forbindelse med overførslen af modtagne klientmidler til det af selskabet tilknyttede klientkonto at oplyse om klientens identitetsoplysninger.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS.

 

 1. SIKKERHED

Vi har gennemført en række interne procedurer og retningslinjer for at sikre dig, som vores kunde, i forbindelse med vores daglige forretningsgang. Dette sikrer iagttagelsen af kravene til implementering af de til enhver tid passende og tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, som også kan medføre konsekvenser for dig, vil du straks blive underrettet herom.

I det tilfælde, at vi har skal bede dig om at sende personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du altid sender dette som krypteret elektronisk post.

 

 1. OPBEVARING OG SLETNING

Udgangspunktet er, at alle personoplysninger slettes i det omfang, at disse ikke længere er nødvendige i forhold til formålet. Der gælder således ingen fast defineret grænse tidsramme for opbevaringen. Ydre omstændigheder, herunder hvidvasknings-, forældelses- og bogføringsloven, kan forpligte os til at opbevare personoplysninger i længere tid.

Særligt i forhold til hvidvaskningsloven gælder det, at personoplysningerne skal opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør, hvorefter de slettes.

 

 1. RETTIGHEDER

Du har et til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og kan til enhver tid opnå indsigt i dine afgivne personoplysninger. Lovgivningen kan begrænse adgangen til indsigt under særlige omstændigheder. Du er ligeledes berettiget til at gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen, kræve berigtigelse og sletning af eventuelle oplysninger.

Under visse omstændigheder kan du anmode om at få udleveret en kopi af dine personoplysninger, ligesom du kan anmode om, at vi overleverer oplysningerne til en anden dataansvarlig.

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af et fra dig afgivet samtykke til behandlingen, er du til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Dette skal ske på skriftligt grundlag til vores under punkt 9 oplyste kontaktoplysninger.

I det øjeblik, at du trækker dit samtykke tilbage, indstilles behandlingen og opbevaringen af personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader videre behandling/opbevaring på andet grundlag. Tilbagekaldelse af samtykket hindrer ikke lovligheden af den behandling, som allerede er sket forinden tilbagekaldelsen af samtykket.

I forbindelse med ønsket om at tilbagekalde samtykket kræves det, at du afgiver dine nødvendige personoplysninger. Uden disse kan vi ikke behandle din henvendelse. Som udgangspunkt udgør dit fulde navn og e-mailadresse den tilstrækkelige oplysning.

 

 1. LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER

Vi henviser fra vores hjemmeside til andre hjemmesider. Vi står dog ikke til ansvar for indholdet af andre hjemmesider. Ej heller bærer vi ansvaret for, hvordan andre hjemmesider forholder sig til indhentning af personoplysninger.

Vi anbefaler, at du altid gennemlæser privatlivspolitikken med fokus på indhentelsen af personoplysninger når du besøger andres hjemmesider.

 

 1. KONTAKT OG KLAGEADGANG

I forbindelse med spørgsmål til ovenstående, ønsker om ændring eller sletning af personoplysninger eller yderligere, kan vi til enhver tid træffes på hn@adv-nygaard.dk.

I det tilfælde, at du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, skal dette ske til Datatilsynet.

Vi, Advokatfirmaet Nygaard, forbeholder os retten til at kunne ændre på denne privatlivspolitik.

 

Opdateret:

Kgs. Lyngby, januar 2019

Henning Nygaard, indehaver

Advokatfirmaet Nygaard

Profil