Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

ADVOKATFIRMAET NYGAARD – FORRETNINGSBETINGELSER

Medmindre andet skriftligt er aftalt, er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver sag Advokatfirmaet Nygaard, CVR-nr.: 36 73 09 27, påtager sig.

Advokatfirmaet Nygaard er organiseret som et anpartsselskab, og har forretningsadresse på Christian X’s Alle 89, 1.,DK-2800 Kgs. Lyngby.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Nygaard er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater.

1. INTERESSEKONFLIKTER

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler afklares det ved modtagelsen af en sag, om der foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt som medfører, at sagen ikke kan videreføres, vil klienten så vidt muligt blive anbefalet en anden advokat.

2. HVIDVASKNING

Som alle andre advokatvirksomheder er Advokatfirmaet Nygaard omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Advokatfirmaet har derfor pligt til at indhente, og opbevare, identitetsoplysninger om enhver klient. Såfremt der opstår en mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning, kan Advokatfirmaet Nygaard også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

3. HONORAR OG BETALING

Ved løsning af en sag tilstræbes det at udføre denne for et salær, der står i rimeligt forhold til den ydede indsats og sagens karakter, uden at Advokatfirmaet Nygaard dog er forpligtet hertil. Fastsættelsen af et advokathonorar sker på grundlag af flere forskellige parametre. Der tages hensyn til den medgåede tid, karakteren af den anvendte specialviden, oplysningernes tilgængelighed, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, sagens hastende karakter, det opnåede resultat og det med sagen forbundne ansvar.

 

Det kan være meget vanskeligt at fastsætte størrelsen af et honorar ved opgavens modtagelse. Der fremsendes altid en ordrebekræftelse med et begrundet estimat og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom der så tidligt som muligt sker orientering til klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige estimatet. Denne orientering sker dog alene til den klient, der er forbruger.

4. UDLÆG

Advokatfirmaet Nygaards honorar er eksklusive relevante omkostninger og udlæg, som alle skal betales af klienten ud over honoraret.

5. FORUDBETALING

Der skal altid betales et omkostningsforskud før en sag påbegyndes. Herudover kan der kræves forudbetaling af eventuelle andre omkostninger og udlæg.

Ethvert indbetalt beløb af klienten, eller klientens debitorer, kan anvendes til modregning i kommende omkostninger eller honorar for den konkrete sag, eller for andre sager, som klienten har anmodet Advokatfirmaet Nygaard om at bistå med.

Ethvert indestående forrentes i overensstemmelse med klientkontovedtægten.

6. FAKTURERING

Der vil løbende ske a-conto afregning af honorarer. Når en given sag er endelig afsluttet, vil der blive udarbejdet en slutafregning ud fra ovenstående parametre, ligesom der vil blive udarbejdet en salærspecifikation.

 

I mangel af anden aftale er betalingsbetingelserne 14 dage fra fakturadatoen. Ethvert honorar tillægges moms efter gældende regler. I tilfælde af manglende betaling tilskrives renter i overensstemmelse med rentelovens regler, dog for erhvervsdrivende 2 % pr. påbegyndt måned.

7. FORTROLIGHED

Advokater er underlagt en tidsubegrænset tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos Advokatfirmaet Nygaard, som modtages i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

 

Advokatfirmaet Nygaard er omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

8. ANVENDELSE AF RÅDGIVNING OG ANSVARSBEGRÆNSNING

Ophavsretten til det materiale, som Advokatfirmaet Nygaard udarbejder og leverer i forbindelse med sagen, tilhører Advokatfirmaet Nygaard, medmindre andet aftales skriftligt.

 

Rådgivningen målrettes til den konkrete opgave, og må derfor ikke anvendes til andet formål uden udtrykkelig forhåndsaccept. Advokatfirmaet Nygaard kan ikke påtage sig noget ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål uden udtrykkelig forhåndsaccept. Advokatfirmaet Nygaard er alene ansvarlig over for klienten og alene for den rådgivning, der er givet i relation til den konkrete opgave.

9. AFSLUTNING AF OPGAVEN

Enhver bistand der ydes af Advokatfirmaet Nygaard sker i overensstemmelse med de gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater samt de advokatetiske regler, der er udarbejdet af Advokatrådet. Advokatfirmaet Nygaard gennemfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Der tages dog udtrykkeligt forbehold for umiddelbart at afslutte ethvert samarbejde, hvis klienten trods rykkere ikke betaler fremsendte fakturaer, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Der tages også udtrykkeligt forbehold for at udtræde af en sag, såfremt Advokatfirmaet Nygaard i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis det er i klientens interesse, at samarbejdet ophører, eller hvis Advokatfirmaet Nygaard vurderer, at samarbejdet af andre grunde ikke kan fortsætte.

 

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og sagsakterne opbevares i mindst fem år efter sagens afslutning.

10. KLAGER

Advokatfirmaet Nygaard er underlagt Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler for Advokatfirmaet Nygaard. Hvis klienten ikke er tilfreds med den udførte bistand eller honoraret, bedes klienten straks tage kontakt til indehaveren med henblik på en mindelig løsning.

 

Klienten kan indbringe en klage over Advokatfirmaet Nygaards bistand eller honorar til Advokatnævnet. De advokatetiske regler samt fremgangsmåden ved en klage findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

11. Indskydergarantiordning

De seneste ændringer af lov om indskydergarantiordning gør at indestående på klientkonti hos advokatfirmaer ikke længere er undtaget fra reglen om maksimal dækning af EUR 100.000,-.

 

Indskud foretaget i forbindelse med transaktioner vedrørende erhvervelse af fast ejendom, som hovedsageligt har været anvendt ikke-erhvervsmæssigt eller bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er dækket af indskydergarantifonden med op til EUR 10.000.000,- i indtil 12 måneder efter beløbets indsættelse. Alle andre beløb deponeret på klientkonti hos Advokatfirmaet Nygaard er i dag underlagt samme beløbsbegrænsning, som almindelige indeståender med maksimal dækning på EUR 100.000,-.

 

Advokatfirmaet Nygaard gør derfor udtrykkeligt opmærksom på, at loftet for dækning på EUR 100.000,- gælder pr. pengeinstitut. Såfremt en klient således privat har penge indskudt i det samme pengeinstitut, som Advokatfirmaet Nygaard har placeret klientens midler i, opnår klienten maksimalt EUR 100.000,- i erstatning for det samlede indestående på begge konti.

 

Advokatfirma Nygaard er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for tab, som klienter lider ved konkurs eller anden insolvens hos det pengeinstitut, hvor klientens midler er placeret.

12. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem en klient og Advokatfirmaet Nygaard skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol. Advokatfirmaet Nygaard indgår ikke værnetings- eller lovvalgsaftaler.

13. ANSVAR, ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORSIKRING

Advokatfirmaet Nygaard er ansvarlig for den bistand, der ydes over for klienten, i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Advokatfirmaet Nygaard har tegnet en ansvarsforsikring indeholdende advokatgaranti i HDI-Gerling Forsikring, i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

 

Ansvaret for den leverede rådgivning er begrænset til et beløb på maksimalt DKK 2,5 mio. pr. opgave. Tilsvarende ansvarsbegrænsning er gældende, hvor Advokatfirmaet Nygaard yder bistand til flere klienter med fælles eller sammenlignelige interesser i en sammenhængende opgave. I dette tilfælde anses alle klienter for én klient.

 

Advokatfirmaet hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Advokatfirmaet Nygaard henviser til, ligesom Advokatfirmaet Nygaard ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Advokatfirmaet Nygaard efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

 

Advokatfirmaet Nygaard er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, goodwill, image m.m.

 

Lyngby, maj 2015
Henning Nygaard, indehaver
Advokatfirmaet Nygaard

 

Profil