MOMSFRADRAG AF RÅDGIVEROMKOSTNINGER VED KØB AF SELSKABER

Den 16. juli 2015 har EU-Domstolen afsagt en dom der formentlig vil medføre en ændret praksis for SKAT i form at et ændret syn på, om der kan opnås fuldt fradrag for moms af rådgiveromkostninger ved køb af selskaber.

Nedenfor gennemgås EU-dommen i hovedtræk. Jeg gør opmærksom på, at der alene er tale om en summarisk gennemgang, som ikke kan erstatte konkret rådgivning. Advokatfirmaet Nygaard fraskriver sig derfor ethvert ansvar for brug af nedenstående.

Kontakt erhvervsadvokat Henning Nygaard på tlf.nr. +45 4245 2800 hvis du vil vide mere.

Sagens faktum

EU-dommen udspringer af en præjudiciel forespørgsel fra Bundesfinanzhof i Tyskland på baggrund af to verserende sager om, hvorvidt der kunne foretages fuldt fradrag af rådgiveromkostninger ved køb af datterselskaber, eller alene delvist skønsmæssigt fastsat fradrag.

I den ene sag var et selskab som kommanditist ejer af 98 % af andelene i to datterselskaber, der var oprettet som kommanditselskaber med et anpartsselskab som eneste komplementar. Datterselskaberne drev hver et fartøj. Herudover leverede selskabet administrative og kommercielle tjenesteydelser til datterselskaberne mod vederlag.

Det fremgår af sagen, at for de momspligtige tjenesteydelser havde selskabet foretaget fuldt fradrag af den indgående moms, som selskabet havde erlagt for erhvervelsen, fra tredjemand, af kapital, der blev brugt til at finansiere selskabets erhvervelse af kapitalandele i datterselskaberne, samt de tjenesteydelser selskabet ydede datterselskaberne.

Finanzamt Nordenham ville dog kun godtage en mindre skønsmæssig fastsat andel af fradraget.

I den anden sag havde et selskab forhøjet sin kapital, og omkostningerne ved aktieemissionen i forbindelse med denne forhøjelse medførte en forholdsvis stor momsbetaling.

Selskabet erhvervede senere samme år, som holdingselskab, andele i fire kommanditselskaber, som var personselskaber, og som selskabet, mod vederlag, deltog i administrationen af. Ud af den moms, som vedrørte indtægten for administrationen, foretog selskabet fradrag af hele momsbeløbet for omkostningerne ved aktieemissionen.

Dette fradrag blev afvist af Finanzamt Hamburg-Mitte.

Begge sager blev indbragt for Bundesfinanzhof i Tyskland, der forelagde tre præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen.

EU-Domstolens afgørelse

EU-Domstolen har været ganske grundig i afgørelsen, og har samlet op på tidligere praksis på området.

EU-domstolen kom frem til, at holdingselskaber der køber kapitalandele i et selskab, hvor holdingselskabet i den forbindelse leverer ydelser med moms, udelukkende har økonomisk aktivitet, og dermed fuldt fradrag for moms af omkostninger forbundet med både køb af kapitalandelene, men også den efterfølgende administration.

Herudover bemærkede EU-domstolen, at holdingselskabets ret til momsfradrag for rådgiveromkostninger afholdt i forbindelse med køb af kapitalandele kun kan begrænses, hvis holdingselskabet i øvrigt leverer ydelser, der er momsfritagne efter momsloven, eller hvis selskabet har ikke-økonomisk aktivitet. EU-domstolen bemærkede her, at den blotte erhvervelse af eller ejerskab af kapitalandele ikke skal anses for økonomisk virksomhed i EU-direktivets forstand.

Momsfradrag krævet altså noget ”mere”.

Dansk praksis og konsekvens

SKAT har tilsyneladende haft samme fortolkning af reglerne som de tyske myndigheder, og således alene godkendt et delvist skønsmæssigt momsfradrag i de tilfælde, hvor et holdingselskab selv har afholdt omkostningerne ved køb og drift af datterselskaber.

Dommen fra EU-Domstolen indebærer, at der fremadrettet kan være fuldt fradrag for moms på rådgiveromkostninger ved køb af selskaber.

EU-dommen vedrørte rådgiveromkostninger afholdt i 2005, og det bør på den baggrund forventes, at SKAT udsender et styresignal om genoptagelse. Danske holdingselskaber bør altså få mulighed for at rette et tilbagebetalingskrav mod SKAT på momsen. Tilbagebetalingskravet bør tillægges renter.

Der gælder i dansk ret som udgangspunkt en 3-årig forældelsesfrist, der løber fra angivelsesfristens udløb. I helt særligt tilfælde kan der søges om genoptagelse ud over 3-årsfristen, f.eks. hvis hidtidig praksis ændres ved Landsskatteretten eller EU-Domstolen. Der gælder dog en absolut forældelsesfrist på 10 år.

Det må derfor anbefales aktive holdingselskaber at få undersøgt, om der er grundlag for at rette et tilbagebetalingskrav mod SKAT, og i givet fald straks at gøre kravet gældende.

Kontakt erhvervsadvokat Henning Nygaard på tlf.nr. +45 4245 2800 hvis du vil vide mere.