DEN NYE LEJELOV

Den 1. juli 2015 trådte den nye lejelov i kraft. Ændringerne i loven kan have betydning for både udlejer og lejer. Du bør derfor sætte dig grundigt ind i de nye regler, uanset om du er udlejer eller lejer.

Nedenfor er et overblik over de vigtigste ændringer i lejeloven. Jeg gør opmærksom på, at der alene er tale om en summarisk gennemgang, som ikke kan erstatte konkret rådgivning. Advokatfirmaet Nygaard fraskriver sig derfor ethvert ansvar for brug af nedenstående.

Kontakt mig på tlf.nr. +45 4245 2800 hvis du vil vide mere.

Ny typeformular

Med indførelsen af den nye lejelov er der også udarbejdet en ny typeformular. Den nye typeformular hedder A9, og skal bruges på lejeforhold der indgås efter den 1. juli 2015.

Hvis den nye typeformular ikke anvendes kan det medføre, at hele lejeforholdet er ugyldigt. Jeg anbefaler derfor, at den nye typeformular anvendes. Du kan hente den ved at bruge dette link: Ny typeformular

Jeg anbefaler udlejer at være meget opmærksom ved udfyldelse af typeformularen, idet de nye regler skærper, hvordan typeformularen skal udfyldes, og i nogen tilfælde begrænser hvad der kan skrives i lejeaftalen.

Ind- og udflytningsrapport

Hvad der tidligere var en mulighed, bliver nu et krav. Fremover skal der udarbejdes en skriftlig ind- og udflytningsrapport. Det betyder, at udlejer og lejer i fællesskab skal gennemgå lejemålets stand for hvert enkelt rum både ved indflytning og udflytning. Ind- og udflytningsrapporten bør skrives under af både udlejer og lejer.

Jeg anbefaler, at der altid suppleres med billeder af lejemålet fra gennemgangen, så lejemålets stand kan dokumenteres. Hvis ikke ind- og udflytningsrapporterne udarbejdes, kan du som udlejer ikke kræve, at udgifter til istandsættelse betales af lejer.

Ingen nyistandsættelse ved fraflytning

Tidligere var det muligt for udlejer at kræve, at lejemålet skulle nyistandsættes ved lejers fraflytning. Med den nye lejelov er den mulighed er nu fjernet.

Med de nye regler kan du som udlejer kun kræve, at lejeren dækker udgifterne til en normalistandsættelse. En normalistandsættelse indebærer nødvendig hvidtning, maling, tapetsering og eventuel mellemslibning og lakering af gulve, hvis der er behov for det.

Det er udlejer der skal dokumentere, hvis der er behov for en konkret nyistandsættelse. Det kan f.eks. være efter fejlagtig brug eller uforsvarlig adfærd.

Løbende vedligeholdelse

Med de nye regler vil det som udgangspunkt være udlejers pligt at stå for vedligeholdelsen af lejemålet.

For uregulerede ejendomme ophæves ordningen om binding i Grundejernes Investeringsfond af hensættelser til forbedringer.

Der etableres nu en ordning med rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner. Det er en betingelse for udlejers ret til at opkræve betaling fra lejer til udvendig vedligeholdelse, at udlejer udarbejder en skriftlig vedligeholdelsesplan.

Kravet omfatter ikke småhuse, udlejere af én bolig, ejere af udlejede ejerlejligheder (medmindre de har bestemmende indflydelse), og andelshavere der udlejer en andelslejlighed (medmindre de har bestemmende indflydelse).

Nettoprisindeksregulering af lejen

Som udlejer kunne du tidligere aftale en trappeleje, hvor huslejen steg med et bestemt beløb hvert år. Med de nye regler afskaffes denne mulighed.

I regulerede ejendomme kan det fremover aftales, at huslejen i en periode på 2 år reguleres årligt efter nettoprisindekset i stedet for anvendelse af reglerne om omkostningsbestemt husleje.

I uregulerede ejendomme kan udlejer og lejer aftale, at huslejen reguleres efter nettoprisindekset. Det skal her bemærkes, at den indeksregulerede husleje fortsat vil være omfattet af reglerne om det lejedes værdi.

En aftale om trappeleje indgået før den 1. juli 2015 vil fortsat være gældende.

Opsigelse af lejere

Tidligere har det været endog meget vanskeligt at komme af med en lejer, hvis du ikke selv har boet i lejemålet umiddelbart inden udlejning.

Med de nye regler får udlejer en ubetinget ret til at opsige lejer med ét års varsel, når udlejer selv ønsker at bebo lejemålet.

Forhåndsgodkendelse af huslejen

Tidligere var det forbundet med et gebyr på DKK 3.500 at få Huslejenævnet til at forhåndsgodkende en husleje.

Gebyret reduceres nu til DKK 504. Samtidig ændres gebyret for øvrige huslejenævnssager til DKK 302. Med den nye lejelov indføres også en ”medfinansiering” på DKK 2.096 af sagsbehandlingen ved Huslejenævnet for de udlejere, der taber en sag.

Fritids- og sommerhuse

Med de nye regler er fritids- og sommerhuse (fritidslejemål) ikke længere omfattet af lejeloven. Fremover vil det være op til udlejer og lejer selv at aftale de hvilkår, som skal være gældende.

Få hjælp til den nye lejelov

Hvis du har brug for yderligere råd eller rådgivning omkring den nye lejelov så er du altid velkommen til at kontakte mig.

Kontakt mig på tlf.nr. +45 4245 2800